Groot aanbod

Altijd persoonlijk contact

Gemiddelde klantenbeoordeling van 9,2

Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen & Tarieven
overzicht van vergoedingen en tarieven 2024

Zitting Fysiotherapie€ 41,50
Zitting Manuele therapie€ 51,00
Zitting Oedeemfysiotherapie€ 55,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 55,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie€ 52,50
Zitting Geriatrie fysiotherapie€ 52,50
Medische training€ 26,00
Screening, intake en onderzoek€ 50,00
1e consult na verwijzing€ 50,00
Toeslag voor behandeling aan huis€ 16,00
Toeslag voor behandeling in instelling
€ 16,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie€ 30,00
Niet nagekomen afspraak medische training€ 20,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelenop aanvraag
Eenvoudige korte rapporten (max. 30 min.)€ 48,50

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, hangt af van het soort pakket dat je hebt afgesloten. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kun je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar. Indien je niet aanvullend verzekerd bent, dien je de behandeling zelf te betalen. Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. De kosten van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar worden deels vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten met een chronische aandoening, vermeld op de door de overheid samengestelde chronische lijst, komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is daarvoor vereist. De eerste 20 behandelingen worden in dit geval vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als je die afgesloten hebt). Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding vanuit de basisverzekering (eerst eigen risico). Het is niet zo dat alle aandoeningen waar je wellicht “chronisch” last van hebt, voorkomen op de chronische lijst.

 

Betalingsvoorwaarden

1. De kosten voor behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijk vertegenwoordigers.

2. Patiënten die geen of geen volledige aanspraak (meer) kunnen maken op vergoeding uit hun verzekering, ontvangen een factuur van de uitgevoerde behandelingen. Deze gefactureerde behandelingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te worden betaald.

3. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie goed door te nemen. Je wordt zelf geacht de polisvoorwaarden te kennen, je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

4. Vragen c.q. reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten betreffende de verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Fysio-Actief  te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, wanneer de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie.

5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysio-Actief gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

6. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysio-Actief tevens gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt.

7. Fysio-Actief is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers

8. Fysio-Actief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.

9. Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio-Actief kan verhaalbaar zijn op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

10. Heb je een klacht over de behandeling of over jouw fysiotherapeut? Maak deze kenbaar. Zie onder praktijk informatie het kopje klachtenregeling.