Groot aanbod

Altijd persoonlijk contact

Gemiddelde klantenbeoordeling van 9,2

Privacy Policy

Privacy policy
Fysio-Actief

Fysio Actief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Actief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Actief zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of Cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, gezondheid- en verzekeringsgegevens, huisarts, BSN, ID of paspoortnummer, bankrekeningnummer (in geval van abonnement).

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende 2 jaar na de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysio Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, AGB, zorgmailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysio Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Actief alle relevante persoonsgegevens van u vragen.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de; website beheer, ICT beheer, digitale dossiervoering (EPD); (financiële) administratie; nieuwsbrieven en uitnodigingen;  uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken en het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysio Actief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio Actief van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens automatisch geregistreerd op onze server. Wij verzamelen deze gegevens om zo een beter inzicht te krijgen van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en de werking van de website te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De statistische data kan met ons internetbureau gedeeld worden, om zo onze website met inzichten hieruit te kunnen verbeteren.

Hieronder een beschrijving van de cookies die op onze website actief zijn:

HerkomstSoort cookieNamen van CookiesBewaartermijnDoel
WistiaStatistiekenwistia-video-progress-volhardendWij gebruiken Wistia om video af te spelen.
ElementorStatistieken (anoniem)elementorvolhardendWij gebruiken Elementor om content te maken op de website.
WordPressFunctioneelWP_PREFERENCES_USER_volhardendBewaren van gebruikersvoorkeuren
WordPressFunctioneelwpEmojiSettingsSupportssessieOpslaan van browser details
WordPressFunctioneelwordpress_test_cookiesessieKijkt of cookies geplaatst kunnen worden
WordPressFunctioneelwp-settings-volhardendBewaren van gebruikersvoorkeuren
WordPressFunctioneelwp-settings-time-1 jaarBewaren van gebruikersvoorkeuren
WordPressFunctioneelwordpress_logged_in_volhardendBewaren van gebruikersvoorkeuren
Google reCAPTCHAFunctioneel_grecaptcha, rc::c, rc::b, rc::a6 maandenWij gebruiken Google reCAPTCHA voor spam preventie
Google AdsenseMarkering_gcl_au, google_adsense_settingsvolhardendWij gebruiken Google Adsense voor het tonen van advertenties.
Google AnalyticsFunctioneel, Statistieken_ga2 jaarOpslaan en bijhouden van paginabezoeken
Google AnalyticsFunctioneel, Statistieken_ga_1 jaarOpslaan en bijhouden van paginabezoeken
Google AnalyticsFunctioneel, Statistieken_gid1 dagOpslaan en bijhouden van paginabezoeken
Google AnalyticsFunctioneel, Statistieken_gat_UA-sessieZorg voor technische monitoring
WordfenceFunctioneelwfwaf-authcookie1 dagWordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker wel of niet is ingelogd
ComplianzFunctioneelcmplz_functional, cmplz_statistics, cmplz_preferences, cmplz_marketing1 jaarWij gebruiken Complianz om onze cookies te beheren
Google FontsDoel in afwachting van onderzoekGoogle Fonts APIWij gebruiken Google Fonts voor het tonen van onze lettertypes
YouTubeDoel in afwachting van onderzoekGPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREFWij gebruiken Youtube voor het tonen van video’s
FacebookDoel in afwachting van onderzoek_js_datr, _fbc, fbm, xs, wd, fr, act, _fbp, datr, c_user, csm, sb, actppresence, _fbm_Wij gebruiken Facebook om recente berichten en deel buttons te tonen
TwitterDoel in afwachting van onderzoeklocal_storage_support_test, metrics_tokenWij gebruiken Twitter om recente berichten en deel buttons te tonen
LinkedInDoel in afwachting van onderzoeksdsc, lms_ads, lms_analytics, _guid, li_alerts, li_gc, AnalyticsSyncHistory, bcookie, li-oatml, BizographicsOptOut, li_sugr, UserMatchHistory, linkedin_oauth_, lidc, bscookie, X-LI-IDCWij gebruiken LinkedIn om recente berichten en deel buttons te tonen
WhatsAppDoel in afwachting van onderzoekwa_lang_pref, wa_ulWij gebruiken WhatsApp om te kunnen chatten
GemengdDoel in afwachting van onderzoekmtnc_upsell_shown, e_kit-elements-defaults, mtnc_upsell_shown_timestamp, loglevel, ga_session_duration

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Fysio Actief, Kleinzand 169, 8601 BG Sneek, info@fysio-actief.nl