Algemene Voorwaarden Sport-Actief en MediFit


Lesgeld / Tarieven

 • De tarieven van onze abonnementen kunt u terugvinden op de tarievenlijst.
 • De kosten voor een intake bedragen € 25,70 (aansluitend op een medisch traject gelden geen intakekosten).
 • Indien u binnen 3 maanden na beëindigen van uw lidmaatschap weer opnieuw lid wordt dan betaalt u geen inschrijf- en intakekosten.


Lidmaatschap en betaling

 • Betaling verloopt via automatische incasso.
 • Uw abonnement wordt stilzwijgend verlengd.
 • Elk abonnement loopt per de 1e van de maand. Als u halverwege de maand lid wordt, betaalt u de trainingen van die maand naar rato.
 • De automatische afschrijving vindt plaats in de eerste week van een nieuwe abonnementsperiode.


Testen

 • Tussentijdse periodieke testen op verzoek van de sporter kunnen worden uitgevoerd door de trainer / fysiotherapeut. De kosten bedragen € 25,70 per test.


Opzegging

 • Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk d.m.v. een opzegformulier (op alle locaties aanwezig) te gebeuren of via de mail naar info@fysio-actief.nl.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.
 • MediFit is na 3 maanden opzegbaar per maand,
 • Opzegging dient voor de 1e van de maand schriftelijk bij ons binnen te zijn. De automatische incasso wordt vervolgens (na het lopende abonnement + 1 maand) stopgezet.
 • Wanneer u niet tijdig opzegt, blijven de kosten van het abonnement verschuldigd.


Inhaallessen

 • Niet gevolgde trainingen kunnen (op eigen initiatief) binnen een maand ingehaald worden.
 • Het is niet mogelijk het abonnement te verlengen met gemiste trainingen, bij niet inhalen vervallen de gemiste uren.


Vakantie

 • Bij vakantie krijgt u de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen.
 • Bij langdurige vakantie kunt u er voor kiezen uw abonnement tijdelijk stop te zetten. U dient uw vakantieperiode twee weken voor aanvang van uw vakantie aan ons door te geven, d.m.v. een volledig ingevuld vakantieformulier. Het opschorten i.v.m. vakantie kan één keer per jaar vanaf een periode van 2 weken tot maximaal 8 weken*.
  * Het opschorten van MediFit en Sport-Actief jaarabonnementen is niet mogelijk.


Aansprakelijkheid

 • Fysio-Actief is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers
 • Fysio-Actief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.
 • Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fysio-Actief kan verhaalbaar zijn op grond van wettelijke aansprakelijkheid.


Algemeen

 • Fysio-Actief behoudt zich het recht voor de openingstijden, urenindeling en tarieven te wijzigen.